eesti

Lasteaed Naksitrallid õppekavas on tulenevalt lasteasutuse eripärast esile tõstetud viis põhiväärtust: keskkonnahoid, hoolivus, koostöö, sallivus ja loovus. Küsimustiku antud osas kirjeldas personal väärtuste tähendust, nii nagu ta ise seda näeb. Selle põhjal on hiljem võimalik organisatsioonil täpsemalt põhiväärtuste tähendus sõnastada. Kokkuvõte vastustest: Keskkonnahoid- Hooliv, väärtustav, lugupidav ja austav suhtumine oma ümbritsevasse keskkonda (kodukohta ). Hooliv ja jätkusuutlik rühmaruumide ja õuealakasutamine. Mõistlik tarbimine(vesi, toit, elekter), säästev esemete, vahendite kasutamine( jääkmaterjalide taaskasutus). Prügi sorteerimine. Rohelise hooviala (köögiviljad, marjapõõsad, lilled) loomine ja hoidmine (õuesõppe rakendamine). Turvalise, usaldusliku, viisaka keskkonna loomine. Hoolivus- Lasteaia töötaja on empaatiline, hooliv ja positiivse eluhoiakuga kõigile eeskujuks olev inimene. Hoolivalt peab suhtuma igasse lapsesse, kolleegi ja lapsevanemasse. Hoolivus on teiste märkamine, toetamine, aitamine, hoidmine, kuulamine, hea sõna ütlemine, lubadustes kinnipidamine ja aus olemine. Lisati veel, et oluline on motivatsioonisüsteemi olemasolu( spa, võimlemisklubi soodustused, täiendõpe, vajadusel psühholoogilise abi võimalus nii lastele kui ka personalile.) Koostöö- Koostöö põhineb usalduslikul, üksteist austaval ja avatud suhtlusel. Oluline on olla aus ja arvestada kõigi osapoolte soove ja ootusi. Koostööliike nimetati: rühmadevaheline (loob positiivse ja turvalise õhkkonna), huvigruppide, töögruppide, teiste linna asutuste, teiste lasteaedadega ( väljasõidud, üritused), spetsialistidega. Lastevaheline ja lastega koostöö ( kompromisside leidmine), rühmasisene koostöö ( peab olema mugav ja avatud suhtlus) • Eesmärkide seadmine, probleemide lahendamine ja tulemusteni jõudmine koostöös laste, lastevanemate ja kolleegidega. • Oluline on kiire ja produktiivne suhtlus (ilma liigse ajakuluta)

vene

Детский сад Накситраллид в учебной программе выделен способом из-за специфики детского учреждения основные ценности: охрана окружающей среды, забота, сотрудничество, терпимость и творчество. В этой части анкеты Персонал описал значение ценностей, как он это видит. Исходя из этого, можно позже организация, чтобы более точно определить значение основных ценностей. Сводка ответов: Защита окружающей среды - забота, уважение, уважительное и уважительное отношение к окружающим. окружающая среда (дом). Бережное и рациональное использование групповых комнат и открытых площадок. Разумный потребление (вода, продукты питания, электричество), рациональное использование объектов, ресурсов (переработка отходов). Переработка отходов. Создание и уход за зеленым двором (овощи, ягодные кусты, цветы) (реализация обучения на открытом воздухе). Создание безопасной, достойной доверия, вежливой обстановки. Забота - Сотрудник детского сада чуткий, заботливый и пример для подражания для всех, кто положительно относится к жизни. человек. К каждому ребенку, коллеге и родителю нужно относиться бережно. Забота о других замечать, поддерживать, помогать, держать, слушать, говорить доброе слово, обещает задержка и честность.Было добавлено, что наличие системы мотивации (спа, льготы гимнастического клуба, обучение без отрыва от производства, при необходимости, возможность психологической помощи как детям, так и детям. персонал.) Сотрудничество - Сотрудничество основано на доверительном, взаимоуважительном и открытом общении. Важно быть честным и учитывать пожелания и ожидания всех сторон. Были упомянуты виды сотрудничества: межгрупповые (создание позитивной и безопасной атмосферы), рабочие группы, другие городские учреждения, другие детские сады (поездки, мероприятия), специалисты. Сотрудничество между детьми и с детьми (поиск компромиссов), сотрудничество в группе (обязательно удобное и открытое общение) • Постановка целей, решение проблем и достижение результатов в сотрудничестве с детьми, родители и коллеги. • Важно быстрое и продуктивное общение (без лишних затрат времени)

Tolge.ee | Kasutustingimused

Järgige kindlasti tõlgitavate tekstide kirjalikke reegleid ja keeli. Üks olulisemaid asju, mida kasutajad Tolge.ee tõlkesüsteemi kasutamisel peaksid meeles pidama, on see, et tõlkimisel kasutatud sõnu ja tekste hoitakse andmebaasis ja jagatakse saidi sisus teistele kasutajatele. Seetõttu palume teil tõlkeprotsessi ajal sellest probleemist teadlik olla. Kui te ei soovi, et teie tõlked saidi sisus avaldataks, võtke ühendust: → "Kontakt" e-posti teel. Kui vastavad tekstid on saidi sisust eemaldatud.


Privaatsuspoliitika

Kolmandate osapoolte teenusepakkujad, sealhulgas Google, kasutavad küpsiseid reklaamide esitamiseks, mis põhinevad kasutaja eelmistel külastustel teie veebisaidil või muudel veebisaitidel. Google'i reklaamiküpsiste kasutamine võimaldab tal ja tema partneritel teie kasutajatele reklaame esitada vastavalt teie saitide ja / või muude Interneti-saitide külastusele. Kasutajad saavad isikupärastatud reklaamidest loobuda, külastades jaotist Reklaamiseaded. (Teise võimalusena saate suunata kasutajad loobuma kolmandast isikust müüja küpsiste kasutamisest isikupärastatud reklaamide jaoks, külastades veebisaiti www.aboutads.info.)