eesti

Tallinna Lasteaed Naksitrallid on 2021. a veebruaris avatud äsja valminud uus lasteaed. Lasteaias töötavad nii eestikeelsed kui ka venekeelsed rühmad. Kogu organisatsiooni personal nii juhtkonna kui ka rühmameeskonna tasandil on uus. Selleks, et juba organisatsiooni alguses luua avatud ja kõigile organisatsiooni liikmetele sobiv keskkond, on oluline inimesi tunda. Kõik organisatsiooni liikmed on osalised maja kultuuri ja väärtuste loomisel. Selleks, et lasteaed Naksitrallid saaks ja jääks kohaks, kus kõik töötajad ennast hästi tunneksid on oluline ka kõigi arvamust kuulata ja sellega arvestada. Eriti on see oluline olukorras, kus organisatsiooni personal on nii eesti kui ka venekeelne. 2021. a kevadel pani juhtkonna praktikant Elise Perle koostöös juhkonnaga kokku küsimustiku, mille vastused on abiks lasteaiale personalistrateegia ja organisatsioonikultuuri loomisel. Küsimustiku eesmärgiks oli kaardistada lasteaia töötajate ootused ja hoiakud, millisena nad oma ideaalset töökohta ja suhtlust kolleegide ning juhtkonnaga näeksid. Küsimustik koosnes 6 sektsioonist, kus oli nii avatudküsimusi kui ka 5palli skaalal vastamise võimalusi. Küsitluse hetkel töötas lasteaias ? töötajat: 24 õpetajat, 11 õpetajaabi, 5 tugipersonali, 3 juhtkonna liiget . Küsimustikule vastas 19 inimest (joonis 1), kellest 15 olid rühmaõpetajad. Kahjuks jäi õpetaja abide vastamisemäär väga madalaks, vastanuid oli kõigest 2. Takistuseks võis saad vaid eestikeelsena loodud küsimustik. Enamus õpetaja abide emakeeleks on vene keel, eesti keele tase ei pruugi olla kõigil piisavalt kõrge, et end enesekindlalt eesti keeles kirjalikult väljendada ning pigem jäeti küsimustikule üldse vastamata. Tulevikus küsimustikke läbiviies, tuleks sellega kindlasti arvestada. Võimalusi on mitmeid: • Vajadusel koostada küsimustik ka vene keeles • suunata küsimustikku koos vastama rühmameeskonnaga, kes aitab tõlkimisel ja kirjutamisel • luua lihtsustatud vaid skaalapõhine küsimustik ja jätta lahtised ja arutlevad küsimused pigem õpetajatele.

vene

Таллиннский детский сад Naksitrallid - это недавно построенный новый детский сад, открытый в феврале 2021 года. Детский сад работают как эстоноязычные, так и русскоязычные группы. Персонал всей организации с точки зрения менеджмента как и на групповом командном уровне новинка. Чтобы создать открытый и среда, подходящая для всех членов организации, важно знать людей. Все члены организации участвуют в создании культуры и ценностей дома. Для детского сада Тролли наси могут и останутся местом, где все сотрудники чувствуют себя хорошо, также важно для всех выслушайте мнение и примите его во внимание. Это особенно важно в ситуации, когда сотрудники организации на эстонском и русском языках. Весной 2021 года стажер-управленец Элиз Перле в сотрудничестве с руководством составила анкету: ответы на которые помогают сформировать кадровую стратегию и организационную культуру детского сада. Целью анкеты было выявить ожидания и отношения сотрудников детского сада, как они есть. идеальная работа и общение с коллегами и руководством. Анкета состояла из 6 разделов с открытыми вопросами и ответами по 5-балльной шкале. возможности. Вы работали в детском саду на момент опроса? Персонал: 24 учителя, 11 ассистентов преподавателей, 5 вспомогательных сотрудников, 3 члена правления.На анкету ответили 19 человек (рис. 1), из которых 15 были групповыми учителями. К сожалению, учитель остался процент отклика помощников был очень низким, респондентов всего 2 анкета создана на эстонском языке. Родным языком большинства помощников учителя является русский, уровень эстонского. может быть недостаточно высоким, чтобы каждый мог уверенно выражать свои мысли на эстонском языке, и скорее, ответа на анкету получено не было. В дальнейшем следует проводить анкетирование. обязательно учтите. Есть несколько вариантов: • При необходимости подготовьте анкету также на русском языке. • направьте анкету вместе с командой членов команды, которые помогут с переводом и письмо • Создайте упрощенную анкету на основе шкалы и оставьте открытые и дискуссионные вопросы. скорее для учителей.

Tolge.ee | Kasutustingimused

Järgige kindlasti tõlgitavate tekstide kirjalikke reegleid ja keeli. Üks olulisemaid asju, mida kasutajad Tolge.ee tõlkesüsteemi kasutamisel peaksid meeles pidama, on see, et tõlkimisel kasutatud sõnu ja tekste hoitakse andmebaasis ja jagatakse saidi sisus teistele kasutajatele. Seetõttu palume teil tõlkeprotsessi ajal sellest probleemist teadlik olla. Kui te ei soovi, et teie tõlked saidi sisus avaldataks, võtke ühendust: → "Kontakt" e-posti teel. Kui vastavad tekstid on saidi sisust eemaldatud.


Privaatsuspoliitika

Kolmandate osapoolte teenusepakkujad, sealhulgas Google, kasutavad küpsiseid reklaamide esitamiseks, mis põhinevad kasutaja eelmistel külastustel teie veebisaidil või muudel veebisaitidel. Google'i reklaamiküpsiste kasutamine võimaldab tal ja tema partneritel teie kasutajatele reklaame esitada vastavalt teie saitide ja / või muude Interneti-saitide külastusele. Kasutajad saavad isikupärastatud reklaamidest loobuda, külastades jaotist Reklaamiseaded. (Teise võimalusena saate suunata kasutajad loobuma kolmandast isikust müüja küpsiste kasutamisest isikupärastatud reklaamide jaoks, külastades veebisaiti www.aboutads.info.)