eesti

§ 4032. Vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamine [Kehtetu - RT I, 11.03.2016, 1 - jõust. 21.03.2016] § 4033. Lepingueelne teave elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu korral (1) Krediidiandja või krediidivahendaja annab tarbijale isikupärastatud lepingueelset teavet, et tarbija saaks võrrelda turul pakutavaid elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepinguid, hinnata lepinguga kaasnevaid tagajärgi ja teha lepingu sõlmimise kohta teadliku otsuse. Krediidiandja või krediidivahendaja esitab tarbijale lepingueelse teabe, arvestades tarbijalt saadud teavet tema vajaduste, finantsolukorra ja eelistuste kohta vastavalt käesoleva seaduse § 4034 lõike 1 punktis 1 ning lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatule. Teave esitatakse tarbijale viivitamata pärast tarbijalt eelmises lauses nimetatud teabe saamist ning ühtlasi mõistliku aja jooksul enne seda, kui tarbija sõlmib elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu või teeb siduva pakkumise. (2) Krediidiandja või krediidivahendaja esitab tarbijale käesoleva paragrahvi lõikes 1 viidatud teabe püsival andmekandjal Euroopa standardinfo teabelehel. [RT I, 11.03.2016, 1 - jõust. 01.07.2016] (3) Euroopa standardinfo teabelehe vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. (4) Euroopa standardinfo teabelehte ei tohi muuta ega täiendada, välja arvatud Euroopa standardinfo teabelehel või selle täitmise juhendis nimetatud juhtudel. Teave, mida krediidiandja soovib tarbijale esitada lisaks teabelehel sisalduvale või peab seadusest tulenevalt esitama, esitatakse eraldi dokumendis, mis võidakse lisada Euroopa standardinfo teabelehe juurde. (5) Kui tarbijale tehakse pakkumus, mis on krediidiandja jaoks siduv, esitatakse see püsival andmekandjal koos Euroopa standardinfo teabelehega, kui Euroopa standardinfo teabelehte ei ole tarbijale juba varem esitatud või kui pakkumuse tingimused erinevad varem esitatud Euroopa standardinfo teabelehel märgitust. (6) Kui tarbijale tehakse pakkumus, mis on krediidiandja jaoks siduv, pakub krediidiandja või krediidivahendaja tarbijale lisaks Euroopa standardinfo teabelehele ka tarbijakrediidilepingu projekti koopiat. (7) Sidevahendi abil sõlmitava elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu puhul loetakse, et krediidiandja on täitnud käesoleva seaduse § 541 lõikes 1 sätestatud teabele esitatud nõuded, kui tarbijale on enne lepingu sõlmimist esitatud Euroopa standardinfo teabeleht vastavalt käesolevale paragrahvile. (8) Käesolevas paragrahvis sätestatud lepingueelse teabe andmise kohustusele ei kohaldata käesoleva seaduse § 14 lõikes 2 ja §-s 141 sätestatud lepingueelse teabe andmise kohustuse kohta sätestatut. [RT I, 11.03.2016, 1 - jõust. 21.03.2016] § 4034. Vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamine (1) Krediidiandja on kohustatud seoses tarbijakrediidiga järgima vastutustundliku laenamise põhimõtet. Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimiseks on krediidiandja enne tarbijakrediidilepingu sõlmimist kohustatud: 1) omandama teabe, mis võimaldab hinnata, kas tarbija on võimeline krediidi lepingus kokkulepitud tingimustel tagasi maksma (edaspidi krediidivõimelisus) ja 2) hindama tarbija krediidivõimelisust. (2) Krediidiandja peab toimima tarbija krediidivõimelisuse hindamisel nõuetekohase hoolsusega. Tarbija krediidivõimelisuse hindamisel peab krediidiandja arvesse võtma kõik talle teadaolevad asjaolud, mis võivad mõjutada tarbija võimet krediit tagasi maksta lepingus kokkulepitud tingimustel, sealhulgas tarbija varalise seisundi, regulaarse sissetuleku, teised varalised kohustused, varasemate maksekohustuste täitmise ja tarbijakrediidilepingust tulenevate rahaliste kohustuste võimaliku suurenemise mõju, määrates vajalike hindamistoimingute ulatuse vastavalt tarbijakrediidilepingu tingimustele, tarbija kohta olemasolevatele andmetele ja võetava rahalise kohustuse suurusele. Eelmises lauses sätestatud kohustuse täitmisel peab krediidiandja lähtuma ka krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 49 lõike 1 punktides 1–7, lõike 2 punktides 1–3, lõike 3 punktides 1–3 ja lõikes 7 sätestatust. (3) Krediidivõimelisuse hindamiseks vajaliku teabe omandamiseks küsib krediidiandja vajaduse korral tarbijalt teavet ja kasutab asjakohaseid andmekogusid. Tarbija peab esitama krediidiandjale õige ja täieliku teabe, mis on vajalik tema krediidivõimelisuse hindamiseks. (4) Tarbija krediidivõimelisuse hindamist võimaldava teabe omandamiseks teavitab krediidiandja tarbijat, missuguse käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud teabe, missugused tõendid selle kohta ja missuguse tähtaja jooksul peab tarbija krediidiandjale esitama. Krediidiandja kontrollib tarbija esitatud teavet vastavalt krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 50 lõigetele 3 ja 4. (5) Krediidiandja ei või soodustada ega julgustada tarbijat tema krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikku teavet esitamata jätma. Krediidiandja hoiatab tarbijat, et kui tarbija ei esita krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikku teavet või tõendeid ja seetõttu ei saa krediidiandja tarbija krediidivõimelisust hinnata, siis ei saa tarbijaga tarbijakrediidilepingut sõlmida. (6) Krediidiandja võib tarbijaga tarbijakrediidilepingu sõlmida üksnes juhul, kui ta on krediidivõimelisuse hindamise aluseks olevate andmete kogumis analüüsimise tulemusena veendunud, et tarbija on krediidivõimeline. (7) Kui krediidiandja rikub käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatut, loetakse tarbijakrediidilepingu intressimääraks käesoleva seaduse §-s 94 sätestatud intressimäär, kui see ei ole suurem varem kokkulepitud intressimäärast. Muid tasusid tarbija krediidiandjale sellisel juhul ei võlgne. Krediidiandja peab tagasimaksed uuesti määrama, arvestades intressimäära ja muude kulude vähendamist, ning need tarbijale teatavaks tegema. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata, kui tarbija on tahtlikult jätnud esitamata teabe vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 3 ja 4 või võltsinud krediidiandjale esitatud teavet ja selle tagajärjel on krediidiandja hinnanud tarbija krediidivõimelisust valesti. (8) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule on tarbijal õigus kasutada muid asjakohaseid õiguskaitsevahendeid, välja arvatud kahju hüvitamist osas, mis on kaetud intressimäära alanemisega. (9) Kui krediidiandja ja tarbija lepivad kokku tarbija kasutusse võetava krediidisumma või krediidi ülempiiri muutmises pärast tarbijakrediidilepingu sõlmimist, ajakohastab krediidiandja tema käsutuses oleva teabe tarbija krediidivõimelisuse kohta ning hindab tarbija krediidivõimelisust iga kord enne krediidisumma või krediidi ülempiiri muutmist. (10) Kui otsus tarbijaga tarbijakrediidilepingut mitte sõlmida põhineb andmekogudest saadud teabel, teavitab krediidiandja tarbijat viivitamata ja tasuta sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud andmekogu üksikasjadest. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või see on vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega. (11) Kui krediidiandja otsustab tarbijaga elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingut mitte sõlmida, teavitab ta tarbijat oma otsusest viivitamata, ja kui otsus põhineb automatiseeritud andmetöötlusel, siis ka sellest asjaolust. (12) Krediidiandja ei ole kohustatud tarbija krediidivõimelisust hindama, kui sõlmitavaks tarbijakrediidilepinguks on leping, mis sõlmitakse piiratud hulga tarbijatega seadusjärgselt ja avalikes huvides ning tingimustel, mis on tarbijale soodsamad turul kehtivatest tingimustest, ja turu keskmisest madalama intressimääraga. (13) Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimiseks vajalike kohustuste täitmist tõendab vaidluse korral krediidiandja. [RT I, 11.03.2016, 1 - jõust. 21.03.2016] § 4035. Tarbijale selgituste andmine (1) Krediidiandja või krediidivahendaja on enne tarbijakrediidilepingu sõlmimist kohustatud andma tarbijale piisavaid selgitusi, et tarbija saaks hinnata, kas pakutav tarbijakrediidileping vastab tema vajadustele ja finantsolukorrale. Elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu korral on krediidiandja või krediidivahendaja kohustatud lisaks eelmise lause kohaselt antavatele selgitustele andma tarbijale ka selgitusi tarbijale pakutava kõrvallepingu kohta, et tarbija saaks hinnata, kas talle pakutav kõrvalleping vastab tema vajadustele ja finantsolukorrale. (2) Kui võib eeldada, et tarbija vajab või soovib täiendavaid selgitusi käesoleva seaduse § 4031 kohaselt antava lepingueelse teabe, tarbijale pakutud lepingute põhiomaduste või mõju kohta, mida need võivad tarbijale avaldada, sealhulgas tarbija maksetega viivitamisest tulenevate tagajärgede kohta, siis on krediidiandja või krediidivahendaja kohustatud andma tarbijale täiendavaid selgitusi ja hoiatama teda võimalikest ohtudest tarbijakrediidi võtmisel. (3) Elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu korral hõlmavad selgitused eelkõige: 1) käesoleva seaduse § 4033 kohaselt tarbijale antavat lepingueelset teavet, kui selgitusi annab krediidiandja, ning käesoleva seaduse §-de 4033 ja 4171 kohaselt tarbijale antavat lepingueelset teavet, kui selgitusi annab krediidivahendaja; 2) pakutavate lepingute põhitunnuseid; 3) konkreetset mõju, mida pakutavad lepingud võivad tarbijale avaldada, sealhulgas makseviivituse tagajärgi, ja 4) teavet selle kohta, kas iga lepingut saab eraldi lõpetada ja mida see tarbijale kaasa toob, kui tarbijakrediidilepinguga üheskoos pakutakse kõrvallepinguid. [RT I, 11.03.2016, 1 - jõust. 21.03.2016]

vene

§ 4032. Применение принципа ответственного кредитования [Отменено - РТ I, 11.03.2016 г., 1 - вступление в силу. 21.03.2016] Статья 4033. Преддоговорная информация в случае договора потребительского кредита, связанного с жилой недвижимостью (1) Кредитор или кредитный посредник должен предоставить потребителю персонализированную преддоговорную информацию, чтобы потребитель мог сравнить потребительские кредитные соглашения, связанные с жилой недвижимостью, предлагаемой на рынке, оценить последствия соглашения и принять обоснованное решение о заключении соглашения. Кредитор или кредитный посредник должен предоставить потребителю предконтрактную информацию с учетом информации, полученной от потребителя относительно его или ее потребностей, финансового положения и предпочтений в соответствии с положениями пунктов 4034 (1) 1) и (2), (3) и (4) настоящего Закона. Информация должна быть предоставлена ​​потребителю сразу после получения информации, упомянутой в предыдущем предложении, а также в течение разумного периода времени, прежде чем потребитель заключит соглашение о потребительском кредите, касающееся жилой недвижимой собственности, или сделает обязывающее предложение. (2) Кредитор или кредитный посредник должен предоставить потребителю информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, на долговременном носителе в информационном листе европейского стандарта. [RT I, 11.03.2016, 1 - вступление в силу. 01.07.2016] (3) Формат европейского стандартного информационного листа устанавливается постановлением министра, ответственного за область.(4) ESIS не может быть изменена или дополнена, за исключением случаев, указанных в ESIS или в инструкциях по его заполнению. Информация, которую кредитор желает предоставить потребителю в дополнение к той, которая требуется по закону или которая требуется по закону, должна быть изложена в отдельном документе, который может сопровождать Европейский стандартизированный информационный лист. (5) Если предложение сделано для потребителя, которое является обязательным для кредитора, оно должно быть представлено на долговременном носителе вместе с информационным листом Европейского стандарта, если информационный лист Европейского стандарта еще не был предоставлен потребителю или если условия предложения отличаются от ранее представленного информационного листа Европейского стандарта. (6) Если для потребителя делается предложение, которое является обязательным для кредитора, кредитор или кредитный посредник должен предоставить потребителю копию проекта договора о потребительском кредите в дополнение к европейскому стандартному информационному листу. (7) В случае договора потребительского кредита, касающегося жилой недвижимой собственности, заключенного посредством связи, считается, что кредитор выполнил требования к информации, предусмотренные частью 1 статьи 541 настоящего Закона, если в соответствии с настоящим разделом потребительский информационный лист Европейского стандарта представляется потребителю.(8) Положения, касающиеся обязанности предоставлять преддоговорную информацию, предусмотренную в части 2 статьи 14 и статье 141 настоящего Закона, не применяются к обязательству предоставлять преддоговорную информацию, предусмотренную в этом разделе. [RT I, 11.03.2016, 1 - вступление в силу. 21.03.2016] § 4034. Применение принципа ответственного кредитования (1) Кредитор обязан соблюдать принцип ответственного кредитования в связи с потребительским кредитом. В целях соблюдения принципа ответственного кредитования кредитор обязан до заключения договора потребительского кредита: 1) получать информацию, позволяющую оценить, может ли потребитель погасить кредит на условиях, оговоренных в кредитном договоре (далее - кредитоспособность), и 2) оценить кредитоспособность потребителя. (2) Кредитор действует с должной тщательностью при оценке кредитоспособности потребителя.При оценке кредитоспособности потребителя кредитор должен учитывать все известные ему факторы, которые могут повлиять на способность потребителя погасить кредит в соответствии с согласованными условиями, включая финансовое положение потребителя, регулярный доход и т. Д. объем деятельности по оценке в соответствии с условиями потребительского кредитного соглашения, имеющимися данными о потребителе и сумме финансовых обязательств, которые должны быть приняты. При выполнении обязательства, предусмотренного в предыдущем предложении, кредитор также должен исходить из положений пунктов 49 (1) 1) –7), 2 (2) 1) –3), (3) 1) –3) и (7) Закона о кредиторах и кредитных посредниках. (3) Для получения информации, необходимой для оценки кредитоспособности, кредитор при необходимости запрашивает информацию у потребителя и использует соответствующие базы данных. Потребитель должен предоставить кредитору правильную и полную информацию, необходимую для оценки его кредитоспособности.(4) Для получения информации, позволяющей оценить кредитоспособность потребителя, кредитор должен сообщить потребителю информацию, указанную в части 2 настоящей статьи, какие доказательства этого и в течение какого срока потребитель должен предоставить кредитору. Кредитор должен проверить информацию, представленную потребителем в соответствии с подразделами 50 (3) и (4) Закона о кредиторах и кредитных посредниках. Кредитор предупреждает потребителя, что, если потребитель не предоставляет информацию или доказательства, необходимые для оценки кредитоспособности, и, следовательно, кредитор не может оценить кредитоспособность потребителя, соглашение о потребительском кредите не может быть заключено с потребителем. (6) Кредитор может заключить потребительское кредитное соглашение с потребителем только в том случае, если он убежден в том, что потребитель является кредитоспособным в результате анализа набора данных, на котором основывается оценка кредитоспособности. (7) Если кредитор нарушает положения части 6 настоящей статьи, процентная ставка по договору потребительского кредита считается процентной ставкой, предусмотренной статьей 94 настоящего Закона, если она не превышает ранее согласованную процентную ставку. В этом случае потребитель не должен платить кредитору никаких других сборов.Кредитор должен заново определить выплаты, принимая во внимание снижение процентных ставок и других затрат, и сообщить о них потребителю. Положения этого подраздела не применяются, если потребитель намеренно не предоставил информацию в соответствии с подразделами (3) и (4) этого раздела или сфальсифицировал информацию, представленную кредитору, и в результате кредитор неправильно оценил кредитоспособность потребителя. (8) Помимо положений части 7 настоящей статьи, потребитель имеет право использовать другие соответствующие средства правовой защиты, за исключением компенсации за ущерб в части, покрытой снижением процентной ставки. (9) Если кредитор и потребитель соглашаются изменить сумму кредита или кредитный лимит, доступный потребителю после заключения договора потребительского кредита, кредитор должен обновлять информацию о кредитоспособности потребителя и оценивать кредитоспособность потребителя каждый раз перед изменением суммы кредита или кредитного лимита. (10) Если решение не заключать потребительское кредитное соглашение с потребителем основано на информации, полученной из баз данных, кредитор незамедлительно и бесплатно информирует потребителя о результатах такого запроса и деталях используемой базы данных.Информация, полученная из баз данных, не должна передаваться, если передача такой информации запрещена законом или противоречит целям государственной политики или общественной безопасности. (11) Если кредитор решает не заключать потребительское кредитное соглашение, касающееся жилой недвижимости, с потребителем, он или она незамедлительно информирует потребителя о своем решении и, если решение основано на автоматической обработке данных, об этом факте. (12) От кредитора не требуется оценивать кредитоспособность потребителя, если заключаемым потребительским кредитным договором является договор, заключенный с ограниченным числом потребителей на законных основаниях и в общественных интересах и на условиях, более благоприятных для потребителя, чем в среднем по рынку. (13) В случае возникновения спора кредитор удостоверяет выполнение обязательств, необходимых для соблюдения принципа ответственного кредитования. [RT I, 11.03.2016, 1 - вступление в силу. 21.03.2016] § 4035. Предоставление объяснений потребителям (1) Перед заключением потребительского кредитного соглашения кредитор или кредитный посредник должен предоставить потребителю достаточные объяснения, чтобы потребитель мог оценить, соответствует ли предложенное потребительское кредитное соглашение его потребностям и финансовому положению.В случае потребительского кредитного соглашения, касающегося жилой недвижимой собственности, кредитор или кредитный посредник должен предоставить потребителю объяснение вспомогательного договора, предлагаемого потребителю, чтобы оценить, соответствует ли предложенный ему вспомогательный договор его потребностям и финансовому положению. (2) Если можно предположить, что потребитель нуждается или желает предоставить дополнительные объяснения в отношении преддоговорной информации, предоставленной в соответствии с § 4031 настоящего Закона, об основных особенностях договоров, предлагаемых потребителю, или о влиянии, которое они могут оказать на потребителя, включая последствия задержки платежа, кредитора или кредитного посредника. обязан предоставить потребителю дополнительные объяснения и предупредить его о возможных опасностях принятия потребительского кредита.(3) В случае договора потребительского кредита, связанного с жилой недвижимостью, объяснения должны включать, в частности: 1) преддоговорная информация, предоставляемая потребителям в соответствии с § 4033 настоящего Закона, если объяснения предоставляются кредитором, и преддоговорная информация, предоставляемая потребителям в соответствии с §§ 4033 и 4171 настоящего Закона, если объяснения предоставляются кредитным посредником; 2) основные характеристики предлагаемых договоров; (3) конкретные последствия, которые предлагаемые контракты могут оказать на потребителя, включая последствия просрочки платежа; 4) информация о том, может ли каждый договор быть расторгнут отдельно, и что это влечет за собой для потребителя, если вспомогательные договоры предлагаются вместе с договором потребительского кредита. [RT I, 11.03.2016, 1 - вступление в силу. 21.03.2016]

Kasutustingimused

Järgige kindlasti tõlgitavate tekstide kirjalikke reegleid ja keeli. Üks olulisemaid asju, mida kasutajad Tolge.ee tõlkesüsteemi kasutamisel peaksid meeles pidama, on see, et tõlkimisel kasutatud sõnu ja tekste hoitakse andmebaasis ja jagatakse saidi sisus teistele kasutajatele. Seetõttu palume teil tõlkeprotsessi ajal sellest probleemist teadlik olla. Kui te ei soovi, et teie tõlked saidi sisus avaldataks, võtke ühendust: → "Kontakt" e-posti teel. Kui vastavad tekstid on saidi sisust eemaldatud.


Privaatsuspoliitika

Kolmandate osapoolte teenusepakkujad, sealhulgas Google, kasutavad küpsiseid reklaamide esitamiseks, mis põhinevad kasutaja eelmistel külastustel teie veebisaidil või muudel veebisaitidel. Google'i reklaamiküpsiste kasutamine võimaldab tal ja tema partneritel teie kasutajatele reklaame esitada vastavalt teie saitide ja / või muude Interneti-saitide külastusele. Kasutajad saavad isikupärastatud reklaamidest loobuda, külastades jaotist Reklaamiseaded. (Teise võimalusena saate suunata kasutajad loobuma kolmandast isikust müüja küpsiste kasutamisest isikupärastatud reklaamide jaoks, külastades veebisaiti www.aboutads.info.)